Noritake Takahara1977
Kojima Ford
1977
Kojima Ford